ရာသီလာရပ္ဆိုင္းျခင္းဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ?

0

အမ်ိဳးသားႏွင့္အတူေနခဲ့ၿပီး ရာသီလာလည္း ရပ္ဆိုင္းေနသည္ဆိုပါက  ပဋိသေႏၶတည္ေနႏိုင္ေပသည္။ 
အရြယ္ေရာက္ေသာ မိန္းကေလးမ်ား (အမ်ိဳးသားႏွင့္ ဆက္ယွက္မႈ ရွိခဲ့ေသာ မိန္းကေလးမ်ား) အေနျဖင့္ ရာသီမေပၚတိုင္း ကိုယ္ဝန္ရွိသည္ဟု တထစ္ခ် မွတ္ယူ၍လည္းမရေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေနထိုင္မႈပတ္ဝန္းက်င္ အေျပာင္းအလဲေသာ္လည္းေကာင္း ၊ စိတ္ဖိစီးမႈ ရွိေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ရာသီေသြး တစ္လ ၊ ႏွစ္လခန္႔ ရပ္ဆိုင္းတတ္ၾကသည္။တခါတေလ စိတ္က ကိုယ္ဝန္ရခ်င္လြန္း အားႀကီးေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္မရွိဘဲ တစ္လ ၊ ႏွစ္လ ရာသီေသြးမေပၚဘဲလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။

You might also like
Leave a comment