မီးဖြားၿပီးစမိခင္ဟာ ဘာေၾကာင့္ အကူအညီလိုအပ္ေနသလဲ?

0

ေဆး႐ံုကဆင္းလို႔ အိမ္ျပန္ေရာက္လာတဲ့ ကေလးမီးဖြားၿပီးစမိခင္ဟာ မိသားစု ၊ ေဆြမ်ိဳး ၊ မိတ္ေဆြမ်ားရဲ႕ အကူအညီမ်ားစြာ လိုအပ္ပါတယ္။ သားဦးမီးဖြားလာသည့္ မိခင္ေတြအဖို႔ မိမိေကာင္းစြာ ထူထူေထာင္ေထာင္ျဖစ္လာဖိုနဲ႔ ဒီအေတာအတြင္း ကေလး နဲ႔ မိမိရဲ႕ ေဝယ်ာဝစေတြအတြက္ မိသားစုရဲ႕ အေထာက္အပံ့မ်ားစြာ လိုအပ္သည္။

You might also like
Leave a comment