မိခင္၏ ႏို႔သီးေခါင္း ႏွင့္ ႏို႔ဗူးမွႏို႔သီးေခါင္း တူႏိုင္ပါ့မလား?

0

မိခင္ရဲ႕ သဘာဝႏို႔သီးေခါင္းနဲ႔ ႏို႔ဗူးမွ ႏို႔သီးေခါင္းတို႔ဟာ မည္သို႔ပင္ တူေအာင္ တုလုပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ မတူႏိုင္ပါ။ အျမင္မတူႏိုင္သလို ထိုႏို႔သီးေခါင္းမ်ားအား အားထုတ္စို႔ရေသာ ကေလး၏ အားထုတ္ရမႈလည္း မတူပါ။
You might also like
Leave a comment