မိခင္၏ ႏို႔သီးေခါင္း ႏွင့္ ႏို႔ဗူးမွႏို႔သီးေခါင္း တူႏိုင္ပါ့မလား?

0

မိခင္ရဲ႕ သဘာဝႏို႔သီးေခါင္းနဲ႔ ႏို႔ဗူးမွ ႏို႔သီးေခါင္းတို႔ဟာ မည္သို႔ပင္ တူေအာင္ တုလုပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ မတူႏိုင္ပါ။ အျမင္မတူႏိုင္သလို ထိုႏို႔သီးေခါင္းမ်ားအား အားထုတ္စို႔ရေသာ ကေလး၏ အားထုတ္ရမႈလည္း မတူပါ။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like