ဘယ္လိုလကၡဏာေတြရွိေနရင္ ကိုယ္ဝန္ရွိေနတယ္လို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္သလဲ?

0

ပဋိသေႏၶတည္စ တစ္လ ၊ ႏွစ္လအတြင္းတြင္ ကိုယ္ဝန္ရွိသည္ကို မသိ ၊ နားမလည္သူမ်ားအဖို႔ ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္း ၊ မရွိျခင္းကုိ ေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲေပသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေလးေလွ်ာက်ျခင္း ၊ ပ်က္က်ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္မွာလည္း ထိုလမ်ားတြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္သင့္သည္။

ပဋိသေႏၶတည္ျခင္း မတည္ျခင္းကို သိရွိဖို႔အခ်က္မ်ားမွာ ရာသီလာ ရပ္ဆိုင္းျခင္း ၊ ပ်ိဳ႕၍ ေအာ့အန္ျခင္း ၊ မၾကာခဏ ဆီးသြားျခင္း  ၊ ရင္သားမ်ား တင္းမာႀကီးထြားလာျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ 

လကၡဏာတစ္ခုေပၚ႐ံုမွ်ျဖင့္ ပဋိသေႏၶတည္ရွိျခင္းဟု အတပ္မဆိုလိုေပ။ အမ်ိဳးသမီးတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားသည္ ထိုလကၡဏာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆင္တူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပဋိသေႏၶတည္ျခင္း လကၡဏာ ႏွစ္ခု ၊ သုံးခုေပၚမွသာ ကိုယ္ဝန္ရွိၿပီဟု ဆိုအပ္ေပသည္။

You might also like
Leave a comment