ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂါတ္ပညာေရးသို႔

0

အတတ္ပညာ ႏွင့္ အသိပညာ ဗဟုသုတေတြကို အြန္လိုင္းေပၚမွာ အေကာင္းဆံုးေဝမွ်ေပးႏိုင္ဖို႔ Burmese Hearts က ႀကိဳဆိုလ်က္ပါ။

လာမယ့္ရက္သတၱပတ္အတြင္းမွာ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းပညာကိုအသံုးျပဳ၍ မိမိ၏ဗဟုသုတႏွင့္ တတ္ကၽြမ္းမႈမ်ားကို အျခားသူမ်ားအား Burmese Hearts မွတဆင့္ ေဝမွ်ေပးႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

သင္ကိုယ္တိုင္လည္း ဆႏၵရွိလွ်င္ သင္ခန္းစာေတြ ဝင္ေရာက္သင္ၾကားေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုသင္ၾကားေပးရာမွာလည္း အဆို ၊ အက ၊ ပန္းခ်ီစသည့္ အတတ္ပညာမွသည္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကိုလည္း သင္ကၽြမ္းက်င္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ ေဝမွ်ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ သင္ၾကားျပသေပးႏိုင္သူ မဟုတ္ေသးရင္လည္း Burmesehearts မွာ သင္ယူခြင့္ရွိေနပါတယ္။

ယခုအစီအစဥ္ဟာ Burmese Hearts ရဲ႕ ငါးႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားေသာ အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားအား ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို မိတ္ဆက္လိုက္ျခင္းပါ။

မိမိလူမ်ိဳးကို တိုးတက္ျမင့္မားေစလိုပါက ၎တို႔ဘဝ ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ ရပ္တည္သြားႏိုင္မည့္ အေတြးအေခၚႏွင့္ပညာရပ္မ်ား ေဝမွ်ေပးျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုးလုပ္ရပ္ မဟုတ္ပါလား။

ယခုမ်ိဳးဆက္ ပညာဥာဏ္ျမင့္ပါမွ ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ား ပညာဥာဏ္ ျမင့္သထက္ျမင့္မည္။ သင္တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈပညာရပ္မ်ားကို ေဝမွ်သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ အနာဂါတ္ကို ျမႇင့္တင္ၾကပါစို႔။

You might also like