ပဋိသေႏၶတည္ျခင္း လကၡဏာမ်ား အပိုင္း(၂)

0

မၾကာခဏဆီးသြားျခင္း

မၾကာခဏဆီးသြားျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ႏွစ္လ ၊ သံုးလတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ဆီးသြားစဥ္ ဆီးသြားသည့္ပမာဏမ်ား၍ အႀကိမ္ေရ မ်ားမ်ားသြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ပထမ သံုး ေလးလအတြင္းတြင္ ႀကီးထြားလာေသာ သားအိမ္က ဆီးအိမ္ကို သြားဖိမိျခင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔ျဖစ္ မၾကာခဏဆီးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရင္သားႀကီးထြားလာျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ရက္သၱပတ္ တစ္ပတ္ ၊ ႏွစ္ပတ္မွ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး၏ ရင္သားမ်ားသည္ ဟိုမုန္းေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ လြယ္ထားေသာ ရင္ေသြးအတြက္ ေျပာင္းလဲလာေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ရင္သား ေယာင္လာျခင္း ၊ နာက်င္ျခင္း ၊ ပိုမို ေလးလာသည္ဟု ခံစားရျခင္း ၊ ျပည့္တင္းလာသည္ဟု ခံစားရျခင္း ၊ အတို႔အထိ မခံႏိုင္ျခင္း ၊ ႏို႔သီးေခါင္းပတ္ဝန္းက်င္ နဂိုမူလအေရာင္မွ ညိဳမည္းလာျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

အျခားလကၡဏာမ်ားအေနျဖင့္ ႏံုးေခြ ၊ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း ၊ ပံုမွန္ႏွင့္မတူသည့္ ထူးျခားေသာ ခံစားမႈမ်ားရွိျခင္းတို႔လည္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိမိကိုယ္ကို ကိုယ္ဝန္ရွိ ၊ မရွိ သံသယရွိၿပီး အထက္ပါ လကၡဏာမ်ားမွ ႏွစ္မ်ိဳး သို႔မဟုတ္ သံုးမ်ိဳးလံုးလည္း ျဖစ္ေနပါက ကိုယ္ဝန္ရွိ ၊ မရွိကို ဆီးစစ္ ကိရိယာျဖင့္ မိမိဘာသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးၾကည့္ႏိုင္သည္။

Pregnancy_test_result

မိမိဝယ္ေသာ ဆီးစစ္ကိရိယာတြင္ပါသည့္ အသံုးျပဳနည္းအတိုင္း မနက္အေစာပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္သြားသည့္ ဆီးျဖင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးသင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ hCG (human chorionic gonadotropin) ဟုေခၚသည့္ ကိုယ္ဝန္ရွိစဥ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဟိုမုန္းမ်ားသည္ မနက္ပိုင္းဆီးသြားခ်ိန္တြင္ ပမာဏအမ်ားဆံုး ဆီးထဲ၌ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မနက္အေစာပိုင္း ကိုယ္ဝန္စစ္ေဆးမႈ မလုပ္ႏိုင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရကိုမိမိေသာက္ေနက်ထက္ ေလွ်ာ့ေသာက္ၿပီး အနည္းဆံုးေလးနာရီ ဆီးမသြားဘဲ ထိုေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္သြားသည့္ဆီးအား ဆီးစစ္ကိရိယာျဖင့္ စမ္းသပ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ မိမိရာသီေပၚမည့္ရက္ထက္ ရက္သတၱပတ္ ေလးပတ္မွ ငါးပတ္အထိ ရာသီမေပၚေသးပါလွ်င္ မနက္ဆီးျဖင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး ထိုေလးပတ္မွ ငါးပတ္အခ်ိန္တြင္ ပဋိသေႏၶတည္ေနပါက ကိုယ္ဝန္တည္ ဟိုမုန္းမ်ားသည္ ဆီးထဲတြင္ ပါဝင္လာေသာေၾကာင့္ ဆီးစစ္ကိရိယာျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ရွိ ၊ မရွိ အလြယ္တကူ စစ္ေဆးသိရွိႏိုင္ေပသည္။

ဆီးစစ္သည့္ ရလဒ္အား အလြယ္တကူ နားလည္သိရွိေအာင္ ေျပာရမူ ဆီးစစ္ကိရိယာအသံုးျပဳနည္းအတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆီးစစ္ၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဆီးစစ္ကိရိယာ၌ လိုင္းတစ္လိုင္းတည္းေပၚပါက မိမိတစ္ကိုယ္တည္း (ကိုယ္ဝန္မရွိ)ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး လိုင္းႏွစ္လိုင္းေပၚပါက မိမိကိုယ္တြင္ မိမိတစ္ဦးတည္းမဟုတ္ ရင္ေသြးေလးလြယ္ထားရသည္ (ကိုယ္ဝန္ရွိေနၿပီ)ဟု အလြယ္တကူ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

ကိုးကား – ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ညိဳ(သိပၸံနည္းက် အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ)

ရတု(burmesehearts.com)

You might also like