တကယ္ပဲ မိမိမွာ ကိုယ္ဝန္ရွိသလား?

0

ရာသီေပၚၿပီး ႏွစ္ပတ္အတြင္းဆီးစစ္ကိရိယာျဖင့္ ကိုယ္ဝန္မရွိဘူးဟူသည့္အေျဖ(Negative) ရလင့္ကစား မိမိေသြးမွတဆင့္ စစ္ေဆးပါက ကိုယ္ဝန္ရွိသည္ဟူသည့္အေျဖ (Positive)ေပၚတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာဝန္မ်ားက ကိုယ္ဝန္ရွိ ၊ မရွိ ေသခ်ာေစရန္ ေသြးအေျဖ (hCG blood test))ျဖင့္လည္း စစ္ေဆးတတ္သည္။

You might also like
Leave a comment