ညႇိဳ႕အား

0

နီေစြးေစြး ႏႈတ္ခမ္းလႊာ

႐ႊန္းလဲ့လဲ့မ်က္ဝန္း

အားေကာင္းတဲ့အၾကည့္ေအာက္

ဒူးေထာက္ေပးလိုက္သည္

ခံစစ္ႏွလံုးသား က်ဆံုးၿပီေလ။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like