ဆီးစစ္ကိရိယာဟာ အေျဖမွားထြက္တတ္သလား?

0

အမွား အေပါင္းလကၡဏာျပေရာ၊ အမွားအႏုတ္လကၡဏာျပေရာ ရွိႏိုင္တယ္။ စမ္းသပ္ပစၥည္း ညံ့တာေၾကာင့္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ ကေလးရေအာင္လို႔ ေပးရတဲ့ေဆးထဲမွာ HCG ပါတဲ့အတြက္ မမွန္တဲ့ အေပါင္းလကၡဏာ ျပေစမယ္။ စမ္းသပ္ခ်ိန္ထက္ သိပ္ေစာရင္ မမွန္တဲ့ အႏုတ္လကၡဏာ ျပေစမယ္။ ဒါမ်ိဳးဆိုရင္ ရက္ျခာျပီး ထပ္စမ္းပါ။

You might also like
Leave a comment