ဆီးစစ္ကိရိယာမွာ ကိုယ္ဝန္ရွိ ၊ မရွိ ဘယ္လိုသိရွိႏိုင္မလဲ?

0

ဆီးစစ္သည့္ ရလဒ္အား အလြယ္တကူ နားလည္သိရွိေအာင္ ေျပာရမူ ဆီးစစ္ကိရိယာအသံုးျပဳနည္းအတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆီးစစ္ၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဆီးစစ္ကိရိယာ၌ လိုင္းတစ္လိုင္းတည္းေပၚပါက မိမိတစ္ကိုယ္တည္း (ကိုယ္ဝန္မရွိ)ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး လိုင္းႏွစ္လိုင္းေပၚပါက မိမိကိုယ္တြင္ မိမိတစ္ဦးတည္းမဟုတ္ ရင္ေသြးေလးလြယ္ထားရသည္ (ကိုယ္ဝန္ရွိေနၿပီ)ဟု အလြယ္တကူ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

You might also like
Leave a comment