ကိုယ့္အိုးႏွင့္ကိုယ့္ဆန္ တန္ေအာင္ စဥ္းစားပါေလ

0

မိသားစုဦးေရ ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ကေလးဖ်က္ခ်ခိုင္းျခင္းမဟုတ္။
မိသားစုဦးေရ ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ကေလးဖ်က္ခ်ခိုင္းျခင္းမဟုတ္။

ျပည့္စံုခ်မ္းသာေသာ မေတာင့္မတ မိသားစုမ်ားမွလြဲ၍ အိမ္ေထာင္တစ္ခုတြင္ ေကၽြးေမြးႏိုင္ေသာ လူအေရအတြက္မွာ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ျဖစ္ေပရာ မိသားစုဝင္ေငြႏွင့္ မိသားစုဦးေရ ၊ ၎တို႔၏ ေနထိုင္စားေသာက္ေရး ၊ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး အစရွိသည္တို႔ကို ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္၍ ဖူလႈံသည္ဟု ယံုၾကည္မႈရွိပါမွ သားသမီးဦးေရ မည္မွ်ယူမည္ကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ယူသင့္သည္။

မိမိက ဖူလံႈသည္ဟု ယံုၾကည္သည့္တိုင္ အလုပ္အဆင္မေျပ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မိသားစုဝင္ေငြႏွင့္ စုေဆာင္းေငြမ်ား ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ေသးသည္။ သားသမီးယူၿပီးမွ ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ မမွ်တ ၊ မေလာက္ငျခင္းသည္ သားသမီးမ်ား အျပစ္မဟုတ္ ။ မိဘမ်ား၏ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ အျပစ္သာျဖစ္သည္။

မိဘေတြေခၚသြင္းလာလို႔ လူ႔ေလာကထဲေရာက္လာသည့္ သားသမီး၏ ေနထိုင္စားေသာက္ေရး ၊ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ ဗာဟီရကိစၥရပ္မ်ားသည္ မိဘႏွစ္ဦးတာဝန္သာျဖစ္သည္။

သားသမီးမယူခင္က ႀကိဳတင္မစဥ္းစားခဲ့ဘဲ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ သားသမီးမ်ားကို အိမ္မိသားစုတာဝန္မ်ား မွ်ထမ္းခိုင္းျခင္းသည္ မတရားမႈသက္သက္သာ ျဖစ္သည္။

ျပည့္စံုခ်မ္းသာေသာ မိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားလာသည့္တိုင္ မိမိေမြးထားေသာ သားသမီးမ်ားအား ငယ္စဥ္ကတည္းက ရင္အုပ္မကြာ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္မႈ ၊ လိမၼာနားလည္ေအာင္ သြန္သင္ဆံုးမျခင္းမ်ိဳးမရွိဘဲ မသိတတ္ ၊ မလိမၼာသည့္ သားသမီးေတြအျဖစ္ ႀကီးျပင္းလာမွ သားသမီးဆိုးရထားသည္ဟု ဆိုတတ္ၾကသည္။

သားသမီးမ်ား ဆိုးရျခင္းသည္ ဤသားသမီးမ်ားကို နားလည္ေအာင္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ဆိုဆံုးမမႈမျပဳခဲ့ေသာ ၊ သားသမီးအတြက္ အခ်ိန္မေပးခဲ့ေသာ မိဘမ်ား၏ အျပစ္ျဖစ္သည္။

ရရွိထားေသာ သားသမီးမ်ား ဆိုးသြမ္းေနပါက ေႁမြေပြး ခါးပိုက္ ပိုက္ထားသကဲ့သို႔ျဖစ္မည္ ။ သားသမီးမ်ားကို သြန္သင္ဆံုးမဖို႔ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ဘဲ တသက္လံုးရွာထားသမွ် စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားသည္ (မိမိ အရင္လို မရွာေဖြႏိုင္ေတာ့သည့္အခ်ိန္က်မွ) ထိုသားသမီးမ်ားေၾကာင့္ ကုန္သြားႏိုင္သည္။ ထိုအခါ အိုမွဒုကၡေရာက္သည့္ မိမိအား မည္သူက လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေစာင့္ေရွာက္မည္နည္း။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အသက္ႀကီးမွ အထီးက်န္ ၊ ဒုကၡေရာက္သည့္ အျဖစ္မ်ားသည္ တိုးတက္သည္ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ၊ ခ်မ္းသာသည္ဆိုေသာ အသိုင္းအဝန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သိတတ္နားလည္လိမၼာသည့္ သားသမီးလိမၼာမ်ား ရလိုသည္ဆိုပါက ၎တို႔ငယ္စဥ္ကတည္းက ၎တို႔အား ေထာက္ပံ့ျခင္း ၊ မိသားစုတြင္း ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ႀကီးျပင္းေစျခင္း ၊ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ဆံုးမသြန္သင္ေပးျခင္း ၊ ၎တို႔အေပၚ နားလည္မႈေပးျခင္းတို႔ျဖင့္သာ သားသမီးလိမၼာမ်ားကို ရရွိေပမည္။

ရတု (Burmesehearts.com)

You might also like