ႏွစ္ဖက္မိဘက႑

တကယ္ဆို ကိုယ္ခ်စ္လို႔ လက္ထပ္ေပါင္းခဲ့သူဟာ သူတို႔ေမြးလာတဲ့ သား (သို႔မဟုတ္)သမီး မဟုတ္လား။ ဒါဟာ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဘက္ေသဆံုးသည္အထိ ေျပာင္းလဲမသြားမယ့္ အရာျဖစ္ပါတယ္။

Lesson tags: Myanmar video, ညီမွ်မႈ, ပံ့ပိုးမႈ, ေထာက္ပံ့မႈ, ႏွစ္ဖက္မိဘ
Back to: ေပ်ာ္႐ႊင္သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ထူေထာင္လိုသူမ်ားအတြက္