ႏို႔ရည္ညႇစ္ထုတ္နည္းမ်ား

မိခင္မပင္ပန္းရေအာင္ ႏို႔က်န္တစ္ခါညႇစ္ခ်ိန္ဟာ မိနစ္သံုးဆယ္ထက္ မပိုရပါဘူး။

လက္နဲ႔အသံုးျပဳၿပီး ႏို႔က်န္ညႇစ္သူေတြက ညႇစ္ၿပီးခ်ိန္မွာ လက္နဲ႔ ႏို႔သီးေခါင္းတဝိုက္ ၊ ႏို႔တဝိုက္ကို သန္႔ရွင္းမႈျပဳရပါမယ္။ ႏို႔သီးေခါင္း ေျခာက္ေသြ႔အက္ကြဲျခင္း မျဖစ္ရေအာင္ ႏို႔သီးေခါင္းသန္႔ရွင္းရာမွာ ဆပ္ျပာ မထိရပါဘူး။

Lesson tags: Myanmar video, ဘက္ထရီ, လက္ညႇစ္ကိရိယာ, သန္႔စင္နည္း, ႏို႔က်န္ညႇစ္
Back to: မီးေနသည္ ၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး၏မိဘမ်ား မွတ္သားဖြယ္