ႏို႔မႈန္႔ ဘယ္ကလာတယ္

တရိစာၦန္ႏို႔ဟာ တိရိစာၦန္ေလးေတြအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ၿပီး လူသားကေလးေတြအတြက္ လူသားမိခင္ႏို႔ကေတာ့ အသင့္ေတာ္ဆံုးပါ။ တံဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကပ္ထားတဲ့ ႏို႔မႈန္႔ေတြဟာ ႏြားႏို႔ ၊ ဆိတ္ႏို႔ စတဲ့ တရိစာၦန္ႏို႔ေတြကို တာရွည္ခံေအာင္စီစဥ္ၿပီး ထုတ္လုပ္ထားတာပါ။

Lesson tags: Myanmar video, တရိစာၦန္, မိခင္ႏို႔, လူသား, ႏို႔မႈန္႔
Back to: မီးေနသည္ ၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး၏မိဘမ်ား မွတ္သားဖြယ္