ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား သိေကာင္းစရာ

ႏို႔တိုက္ေကၽြးပါက ႏို႔သီးေခါင္းထိပ္ကေလးပဲ ကေလးပါးစပ္ထဲဝင္ေအာင္ စို႔ေစျခင္းထက္ အမဲကြင္းတစ္ခုလံုး ကေလးပါးစပ္ထဲဝင္ေအာင္ ကေလးပါးစပ္ဟေနတုန္း ထည့္ေပးလိုက္ႏိုင္က ႏို႔သီးေခါင္းနာျခင္း ပိုသက္သာေစသည္။

Lesson tags: Myanmar video, ႏို႔တိုက္မိခင္, ႏို႔အံုတင္း, ႏို႔အံုေယာင္ရမ္းနာ, ႏို႔ႁပြန္ပိတ္
Back to: မီးေနသည္ ၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး၏မိဘမ်ား မွတ္သားဖြယ္