ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးရဲ႕ ေသာ့ခ်က္

ကိစၥတစ္ခုဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ေတာ့မယ္ ၊ အခက္အခဲတစ္ခု ႀကံဳလာၿပီဆိုရင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းၾကဖို႔ပါ။

Lesson tags: Myanmar video, အခက္အခဲ, အိမ္ေထာင္ေရး, ေသာ့ခ်က္, ေျဖရွင္းနည္း
Back to: ေပ်ာ္႐ႊင္သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ထူေထာင္လိုသူမ်ားအတြက္