အိုးခ်င္းထားေတာ့ အိုးခ်င္းထိ ၊ ႀကိဳးခ်င္းထားေတာ့ ႀကိဳးခ်င္းၿငိ

အရြယ္ေရာက္သူႏွစ္ဦး အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့အဆင့္အထိ ျဖစ္လာဖို႔ဆိုရင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အဆင့္သံုးဆင့္ ရွိေနပါတယ္။ ဒါဟာ ၁။ အေနနီးမယ္ ၂။ ၿငိတြယ္မယ္ ၃။ ေပါင္းသင္းမယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္သံုးခ်က္ပါ။

Lesson tags: Myanmar video, ခ်စ္သူ, ရည္းစား, သာယာမႈ, အိမ္ေထာင္ဘက္
Back to: အိမ္ေထာင္ဘက္ အေရြးမမွားရေအာင္