အိမ္ေထာင္လည္းထိန္းသိမ္းရင္း မိမိကိုယ္လည္းထိန္းသိမ္းစို႔

အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးဟာ လိင္မွာတင္ က်ား ၊ မ ကြဲျပား႐ံုမဟုတ္ဘူး။ အေၾကာင္းအရာခ်င္းအတူတူ ၊ ျဖစ္ပ်က္တာခ်င္းအတူတူကို ခံစားမႈခ်င္းကြဲျပားၾကတယ္။

Lesson tags: Myanmar video, ခင္ပြန္း, ဇနီး, အိမ္ေထာင္ထိန္းသိမ္းမႈ, ျပဳစုယုယမႈ
Back to: ေပ်ာ္႐ႊင္သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ထူေထာင္လိုသူမ်ားအတြက္