ဟန္ေဆာင္မႈဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္

သူစိမ္းဟန္ေဆာင္တာထက္ အနီးကပ္လူ ဟန္ေဆာင္တာက ပိုေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းတယ္။ အနီးကပ္လူဟန္ေဆာင္တာထက္ ဘဝလက္တြဲေဖာ္ ဟန္ေဆာင္ခဲ့တာက ပိုေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။

Lesson tags: Myanmar video, ရာထူးဂုဏ္ရွိန္, ဟန္ေဆာင္မႈ, အေႂကြး
Back to: အိမ္ေထာင္ဘက္ အေရြးမမွားရေအာင္