သေႏၶတားျခင္း

ကေလးတာဝန္မယူႏိုင္ေသးလွ်င္ ကေလးမယူေသးတာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ မမ်ိဳးဥႏွင့္ သုတ္ေကာင္တို႔ မေတြေအာင္ တားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ လက္ရွိ အသံုးျပဳႏိုင္ၾကေသာ ၊ အသံုးျပဳရလြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို တင္ျပလိုက္သည္။ သားေၾကာျဖတ္ျခင္း အမ်ိဳးသားျဖစ္ျဖစ္ ၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျဖစ္ ကေလးမယူလိုေတာ့က သားေၾကာျဖတ္ႏိုင္ၾကသည္။ ေယာက်္ားကို သားေၾကာျဖတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ေဝွးေစ့ထုတ္ပစ္ျခင္း ၊ ဖ်က္စီးပစ္ျခင္း (သင္းျခင္း) ၊ သုတ္ႁပြန္(သုတ္ေၾကာ)ကို ျဖတ္ပစ္ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္ ။ သုတ္ႁပြန္ျဖတ္ျခင္းသည္ ထိုေယာက်္ားအား ကေလးၿမံဳသြားႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။  မိန္းမအား သားေၾကာျဖတ္ပါက ရာသက္ပန္ ကေလးမရႏိုင္ေတာ့ေပ။  မိန္းမကိုယ္ျပင္ပ၌ သုတ္လႊတ္ျခင္း ထိုနည္းကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ စိတ္မခ်ရေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သုတ္လႊတ္မွ အမ်ိဳးသား၏ သုတ္ေကာင္မ်ား ရွိလာသည္မဟုတ္ ။ အမ်ိဳးသား၏လိင္တံတြင္ အရည္ၾကည္ စိုစြတ္ေနျခင္း ၊ စိုရာမွ ျပန္ေျခာက္ေသြ႔သြားျခင္း စသျဖင့္တို႔တြင္ [...]

Lesson tags: Myanmar video, ခ်စ္ႀကိဳက္တြဲသြား, လိင္ကိစၥ, လိင္ပညာေပး သင္ခန္းစာ
Back to: အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ လိင္သဘာဝ မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာ