သားကိုသခင္ လင္ကိုဘုရား

တပါးသူကိုပဲ အၿမဲတေစ ဦးစားေပးေနရၿပီး ကိုယ့္အနာဂါတ္ ကိုယ္မပိုင္တဲ့ အိမ္ေထာင္စုထဲက မိသားစုဝင္ေတြဟာ ကိုယ့္ရပိုင္ခြင့္ဆိုတာ ဘာလဲလို႔ ျပန္ေမးရမလုိပါပဲ။

Lesson tags: Myanmar video, လင္ကိုဘုရား, သမီးရည္းစား, သားကိုသခင္, အိမ္ေထာင္ေရး
Back to: အိမ္ေထာင္ဘက္ အေရြးမမွားရေအာင္