သဝန္တိုစိတ္ ဘယ္ကလာ

သဝန္တိုစိတ္ ဘယ္ကလာလဲလို႔ ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္ရင္ မယံုၾကည္စိတ္က ျမစ္ဖ်ားခံလာႏိုင္သလို ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲစိတ္ကေနလည္း ျမစ္ဖ်ားခံလာႏိုင္ပါတယ္။

Lesson tags: Myanmar video, မယံုၾကည္မႈ, ယံုၾကည္မႈ, သဝန္တို, သံသယ
Back to: အိမ္ေထာင္ဘက္ အေရြးမမွားရေအာင္