လူမ်ိဳးမတူတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး

မတူညီတဲ့လူမ်ိဳးဆိုတာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳတာအျပင္ ျမန္မာနဲ႔ တ႐ုတ္ ၊ တ႐ုတ္နဲ႔ကုလား ၊ ကုလားနဲ႔ျမန္မာေတြ အပါအဝင္ အျခားလူမ်ိဳးျခား ၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳသူေတြကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Lesson tags: Myanmar video, ပဋိပကၡ, ဘာသာမတူ, လူမ်ိဳးမတူ, အိမ္ေထာင္ေရး
Back to: ေပ်ာ္႐ႊင္သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ထူေထာင္လိုသူမ်ားအတြက္