မီးဖြားၿပီးေနာက္ သားအိမ္အလုပ္လုပ္ပံု ႏွင့္ ျပန္နလန္ထူသည့္အဆင့္

ရက္သတၱပတ္ (၆)ပတ္မွ (၈)ပတ္အတြင္းမွာ နဂိုမူရင္း သားအိမ္အေနအထားကို ျပန္ေရာက္သြားေပမယ့္လို႔ ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားတုန္းက ႀကီးမားပူတင္းခဲ့တဲ့ ဗိုက္ျပင္ကေတာ့ ဒီကာလတိုတိုမွာ အရင္တုန္းကလို ျပန္ခ်ပ္မသြားပါဘူး။

Lesson tags: Myanmar video, မီးတြင္း, မီးေနသည္, မူလအေနအထား, သားအိမ္
Back to: မီးေနသည္ ၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး၏မိဘမ်ား မွတ္သားဖြယ္