မီးဖြားၿပီးစမိခင္သည္ အကူအညီလိုေသာသူျဖစ္သည္

မိခင္တစ္ဦးရဲ႕ စိတ္ရွည္သည္းခံႏိုင္မႈ ၊ သားသမီးအေပၚ ထားရွိေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ၊ မိမိဆႏၵထက္ သားသမီးအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မႈ စတာေတြဟာ ကေလးေမြးကင္းစအခ်ိန္မွာ ေပၚလာပါေတာ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ ဖခင္တစ္ဦး၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆိုတာကိုလည္း ဇနီးကို နားလည္ ၊ အားေပးကူညီမႈ ၊ အိမ္မႈကိစၥႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးကိစၥကူႏိုင္မႈ (ကူညီႏိုင္သူအား ေခၚေပးထားႏိုင္မႈ) ၊ ကေလးငိုလို႔ အိပ္ေရးပ်က္ရတဲ့ညေတြကို သည္းခံႏိုင္မႈမွာလည္း ေပၚလြင္လာပါေတာ့တယ္။

Lesson tags: Myanmar video, နားလည္မႈ, မိဘ, အကူအညီ, ေမြးကင္းစကေလး
Back to: မီးေနသည္ ၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး၏မိဘမ်ား မွတ္သားဖြယ္