မီးဖြားၿပီးစမိခင္မ်ား သိေကာင္းစရာ

ဗိုက္ခြဲေမြးသူမ်ားအဖို႔ ဗိုက္၏ေအာက္ဖက္ပိုင္းတြင္ ခြဲထားျခင္းျဖစ္ရာ ထိုေနရာမွ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈတို႔ကို ခံစားႏိုင္သည္။ ေဆးဝန္ထမ္းမ်ား ညႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း အနာကို ေဆးမွန္မွန္ထည့္ၿပီး ဒဏ္ရာေကာင္းေကာင္း မက်က္ခင္ အေလးအပင္မျခင္းကို ေရွာင္ရွားပါ။

Lesson tags: Myanmar video, ဂ႐ုစိုက္ပံု, ဗိုက္ခြဲေမြးျခင္း, မိန္းမကိုယ္ညႇပ္ေမြးျခင္း
Back to: မီးေနသည္ ၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး၏မိဘမ်ား မွတ္သားဖြယ္