မီးတြင္းထဲက မီးေနသည္

ျပဳစုၾကင္နာမႈေတြ မခံစားရလို႔ အားငယ္ေနတဲ့သူေတြကို အားငယ္တာေတြရပ္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားကိုးဖို႔ ကၽြန္မရဲ႕ ကိုယ္ေတြ႔အျဖစ္ကို ေဝမွ်ၿပီး တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

Lesson tags: Myanmar video, မိမိကိုယ္သာ အားကိုးရာ, မီးတြင္း, မီးေနသည္, အားငယ္စိတ္
Back to: မီးေနသည္ ၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး၏မိဘမ်ား မွတ္သားဖြယ္