မိသားစုဦးေရ ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ကေလးဖ်က္ခ်ခိုင္းျခင္းမဟုတ္

အျပစ္မရွိေသာ ကေလးသည္ မိဘႏွစ္ဦး၏ အိမ္ေထာင္ေရး ဓါးစာခံမ်ား မျဖစ္သင့္။ မိမိ မေကၽြးေမြး မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တနည္း ဤကိုယ္ဝန္ကိုလြယ္၍ ကေလးယူရန္ မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရလာသည့္ကိုယ္ဝန္အား ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ နည္းမွန္လမ္းမွန္မဟုတ္ေပ။ အသက္ဝင္ လူျဖစ္လာမည့္ကေလးဆိုတာ သိရက္ႏွင့္ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ အျပစ္မရွိဘူးဆိုဆို ဘာသာေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ က်န္းမာေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ လူမႈေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳထိုက္ေသာ အရာျဖစ္သည္။ ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ ကေလးဖ်က္ခ်ဖန္ မ်ားလာေသာအခါ ေနာင္ရလာသည့္ ကိုယ္ဝန္မ်ားသည္ သူ႔အလိုလို ပ်က္တတ္လာသည္။ သူ႔အလိုလို ခဏခဏ ပ်က္တတ္ပါက ေနာင္ကိုယ္ဝန္မ်ားသည္ လရင့္လာသည္ထားဦး ကိုယ္ဝန္မွာ မၿမဲဘဲ ေလွ်ာလိုကေလွ်ာ ၊ မေလွ်ာက အခ်ိန္မက်မီ ကေလးေမြးဖြားလာတတ္သည္။ ကေလးမဖ်က္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ ကေလးမလိုခ်င္ေသးေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္မႈမျပဳရဘူးလား ။ ကေလးမလိုခ်င္ေသးေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား ကေလးမရႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အိမ္ေထာင္မႈျပဳႏိုင္ၾကသည္။ ကေလး သို႔မဟုတ္ [...]

Lesson tags: Myanmar video, ခ်စ္ႀကိဳက္တြဲသြား, လိင္ကိစၥ, လိင္ပညာေပး သင္ခန္းစာ
Back to: အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ လိင္သဘာဝ မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာ