မိခင္ေရာကေလးပါ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမည့္ ကေလးႏို႔တိုက္ေသာ ပံုစံမ်ား

အထူးသတိထားရမည္မွာ ကေလးအားႏို႔တိုက္ေကၽြးခ်ိန္တြင္ မိခင္မွ သတိမထားမိဘဲ ငိုက္ျမည္းသြားခဲ့၍ မိမိရင္ေသြး၏ႏွာေခါင္းအား ႏို႔ျဖင့္ဖိထားမိသလို အေနအထားျဖစ္ေနပါက ကေလးဟာ အသက္႐ွဴမြန္းၾကပ္ႏိုင္ပါသည္။

Lesson tags: Myanmar video, မိခင္, ရင္ေသြး, အသက္ရွဴမြန္းၾကပ္, ေသဆံုးမႈ
Back to: မီးေနသည္ ၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး၏မိဘမ်ား မွတ္သားဖြယ္