ပဋိသေႏၶတည္ျခင္း လကၡဏာမ်ား

အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လိင္သေကၤတ ကေလးလိုခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ မလိုခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အတူေနလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ မေနလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဓမၼတာေပၚေနေသာ အရြယ္ေရာက္ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ဓမၼတာ မွန္ ၊ မမွန္ ကိုေတာ့ သတိထားသင့္သည္။ ထိုမွသာ မလိုလားအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ၾကေပမည္ျဖစ္သလို မိမိ၏က်န္းမာေရးအားလည္း မခ်ိန္မလြန္ခင္ ကုသႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဓမၼတာမေပၚတိုင္း ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္းမဟုတ္သလို (ျမန္မာကားေတြထဲကလို) ကိုယ္ဝန္ရွိတိုင္း မူးလဲက် ၊ ပ်ိဳ႕အန္တတ္ၾကသည္ေတာ့မဟုတ္။ မိမိ၏က်န္းမာေရးမေကာင္းလို႔ ၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္း အင္အားဓါတ္ေလ်ာ္နည္းေနလို႔ ၊ ေသြးအားနည္းလို႔ ၊ စိတ္ဖိမႈမ်ားလို႔ စသျဖင့္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဓမၼတာရပ္ဆိုင္းျခင္း ၊ ေနာက္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သလို ကိုယ္ဝန္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဓမၼတာရပ္ဆိုင္းျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိသေႏၶတည္စ တစ္လ ၊ ႏွစ္လအတြင္းတြင္ ကိုယ္ဝန္ရွိသည္ကို [...]

Lesson tags: Myanmar video, ခ်စ္ႀကိဳက္တြဲသြား, လိင္ကိစၥ, လိင္ပညာေပး သင္ခန္းစာ
Back to: အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ လိင္သဘာဝ မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာ