ဇနီးမီးဖြားၿပီးစ ကေလးဖခင္မ်ားအတြက္

ႏွစ္ေယာက္အတူဆႏၵနဲ႔ ကေလးယူလာခဲ့ၿပီးမွ ကေလးျပဳစုဂ႐ုစိုက္ဖို႔တာဝန္ဟာ မိခင္တာဝန္လို႔ သတ္မွတ္လိုက္ရင္ တရားပါရဲ႕လား။

Lesson tags: Myanmar video, နားလည္ၾကင္နာမႈ, ဖခင္, မီးေနသည္, ေမြးကင္းစကေလး
Back to: မီးေနသည္ ၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး၏မိဘမ်ား မွတ္သားဖြယ္