ဇက္မခိုင္ေသးတဲ့ကေလး ခ်ီပိုးျခင္း

ပံုမွာ ျပထားတဲ့ မယူသယ္ခ်ီပိုးပံုဟာ ကေလးရဲ႕ဇက္ ၊ ဦးေခါင္းနဲ႔ ေက်ာ႐ိုးကို အေထာက္အပ့ံေပးထားတဲ့အတြက္ ကေလးဟာ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစပါတယ္။

Lesson tags: Myanmar video, ခ်ီပိုးပံု, ေမြးကင္းစကေလး
Back to: မီးေနသည္ ၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး၏မိဘမ်ား မွတ္သားဖြယ္