စီးတဲ့ေရ ဆည္တဲ့ကန္သင္း

အိမ္ေထာင္တစ္ခု ထူေထာင္မယ့္ (လက္ထပ္လိုတဲ့) သမီးရည္းစားစံုတြဲေတြဟာ ေငြစုတဲ့အက်င့္ကို အိမ္ေထာင္မျပဳခင္ကတည္းက စလို႔ေလ့က်င့္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Lesson tags: Myanmar video, ခင္ပြန္း, စုေဆာင္းေငြ, ဇနီး, အိမ္ေထာင္ေရး
Back to: ေပ်ာ္႐ႊင္သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ထူေထာင္လိုသူမ်ားအတြက္