စကၤာပူႏိုင္ငံမွာ ကေလးေမြးသည့္ ျမန္မာမိဘမ်ားအတြက္

ကေလးေမြးၿပီး (၁၄)ရက္ကေန (၄၂)ရက္အတြင္း လာေလွ်ာက္သူေတြကိုေတာ့ ေနာက္က်မွ ေလွ်ာက္ထားတယ္လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။

(၄၂)ရက္ေက်ာ္မွ ကေလးေမြးစာရင္း ေလွ်ာက္ထားရင္ေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ေနာက္က်ၿပီးမွ ေလွ်ာက္ထားရသလဲဆိုတဲ႔ ရွင္းလင္းခ်က္စာနဲ႔ ဒဏ္ေငြ အမ်ားဆံုး စကၤာပူေဒၚလာ(၁၀၀)ပါ တြဲတင္ရပါတယ္။

Lesson tags: Myanmar video, မွန္ကန္မႈ, အခ်က္အလက္, ေမြးစာရင္း, ေလွ်ာက္ထားပံု
Back to: မီးေနသည္ ၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး၏မိဘမ်ား မွတ္သားဖြယ္