ဂ႐ုစိုက္လိုတဲ့ ဆႏၵသာလွ်င္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္

မိမိကေလးကို အေကာင္းဆံုး ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လုပ္ကိုင္ေပးလိုတဲ့ မိဘဟာ ယင္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဗဟုသုတကို ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြ စုေဆာင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ စိတ္ပညာရွင္ Steve Biddulph က ဆိုထားပါတယ္။

Lesson tags: Myanmar video, ဂ႐ုစိုက္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ, ဆႏၵ, ဖခင္, မိခင္
Back to: ေမြးကင္းစကေလး ျပဳစုပံုႏွင့္ က်န္းမာေရး သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား