ကေလးႏွင့္ ျခင္ေဆး

ျခင္ေဆးအနံ႔ေတြ ၊ အေငြ႔ေတြက ကေလးအသက္႐ွဴတဲ့အခါ အခက္အခဲျဖစ္ေစသလို ေရ႐ွည္မွာ အဆုတ္ခ်ိဳ႕ယြင္းတတ္ပါတယ္။

Lesson tags: Myanmar video, ကေလး, က်န္းမာေရး, အႏၱရာယ္, ျခင္ေဆး
Back to: ေမြးကင္းစကေလး ျပဳစုပံုႏွင့္ က်န္းမာေရး သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား