ကေလးမီးဖြားၿပီးေနာက္ အလုပ္ျပန္ဝင္ရေသာ မိခင္မ်ားအတြက္

မိခင္ရဲ႕ သဘာဝႏို႔သီးေခါင္းနဲ႔ ႏို႔ဗူးမွ ႏို႔သီးေခါင္းတို႔ဟာ မည္သို႔ပင္ တူေအာင္ တုလုပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ မတူႏိုင္ပါ။ အျမင္မတူႏိုင္သလို ထိုႏို႔သီးေခါင္းမ်ားအား အားထုတ္စို႔ရေသာ ကေလး၏ အားထုတ္ရမႈလည္း မတူပါ။

Lesson tags: Myanmar video, မိခင္ႏို႔, ႏို႔သီးေခါင္း, ႏို႔သီးေခါင္းကြဲ
Back to: မီးေနသည္ ၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး၏မိဘမ်ား မွတ္သားဖြယ္