ကေလးတစ္လအရြယ္အတြင္း အျပင္ထြက္လွ်င္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား

ကေလးကို မိခင္ကပိုက္ၿပီး ကားစီးတာကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ ကေလးပိုက္ထားတဲ့မိခင္က ေမာင္းသူေဘးကခံုမွာ မထိုင္သင့္ပါဘူး။

Lesson tags: Myanmar video, ကေလး, မိခင္, လိုအပ္ေသာပစၥည္း
Back to: ေမြးကင္းစကေလး ျပဳစုပံုႏွင့္ က်န္းမာေရး သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား