ကိုယ္ဝန္ (၁၆)ပတ္ မွ (၁၉)ပတ္အတြင္း

သေႏၶသားဟာ အခ်င္းကေနတဆင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္နဲ႔ အာဟာရဓါတ္ေတြကို မိမိရဲ႕ခ်က္တိုင္ကေနၿပီး စတင္ျဖည့္တင္းလို႔ေနပါၿပီ။

Lesson tags: Myanmar video, ကိုယ္ဝန္, က်န္းမာေရး, မိခင္ေလာင္း, သေႏၶသား
Back to: သေႏၶတည္ျခင္းမွသည္ ေမြးဖြားသည္အထိ