ကိုယ္ဝန္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္အတြင္း

ကိုယ္ဝန္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္အတြင္း၌ သေႏၶသားဟာ (၁၅)စင္တီမီတာ အရြယ္အစားရွိလာၿပီး အေလးခ်ိန္ကေတာ့ (၁၀၀)ဂရမ္ျဖစ္လာၿပီေပါ့။

Lesson tags: Myanmar video, ကိုယ္ဝန္, က်န္းမာေရး, မိခင္ေလာင္း, သေႏၶသား
Back to: သေႏၶတည္ျခင္းမွသည္ ေမြးဖြားသည္အထိ