ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား သိေကာင္းစရာ

အမ်ိဳးသား၏မ်ိဳးဥႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး၏မ်ိဳးဥ ေပါင္းစပ္ၿပီး ၂၄နာရီမွ ၃၆နာရီအၾကား ျဖစ္ပြားလာသည့္ ေအာင္ျမင္ေသာ သေႏၶသားဥသည္ သားအိမ္အတြင္းသို႔ေရာက္ဖို႔ ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္ၾကာေၾကာင္း သိရသည္။

Lesson tags: Myanmar video, ကိုယ္ဝန္, ကေလး, မိခင္ေလာင္း, သားအိမ္, သေႏၶသားဥ
Back to: သေႏၶတည္ျခင္းမွသည္ ေမြးဖြားသည္အထိ