ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ လကၡဏာမ်ား

ခါးနာျခင္းကို ဆိုးဆိုးရြားရြား မခံစားရေစရန္ အေလးအပင္မျခင္း ႏွင့္ ဖိနပ္အျမင့္စီးျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ရွားၾကရန္

Lesson tags: Myanmar video, ကိုယ္ဝန္, က်န္းမာေရး, မိခင္ေလာင္း, သေႏၶသား, အာဟာရ
Back to: သေႏၶတည္ျခင္းမွသည္ ေမြးဖြားသည္အထိ