ကိုယ္ဝန္ပထမသံုးပတ္အတြင္း အေျခအေန

ရာသီေသြးေနာက္ဆံုးေပၚတဲ့ ရက္ကေနစၿပီး ေျခာက္ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္အျဖစ္ စတင္ေရတြက္ၿပီး ယင္းရက္သတၱပတ္အား “0 week” လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။

Lesson tags: Myanmar video, ကိုယ္ဝန္, က်န္းမာေရး, ခရီးသြားလာျခင္း, မိခင္ေလာင္း, သေႏၶသား
Back to: သေႏၶတည္ျခင္းမွသည္ ေမြးဖြားသည္အထိ