ကိုယ့္အိုးႏွင့္ကိုယ့္ဆန္ တန္ေအာင္ စဥ္းစားပါေလ

မိသားစုဦးေရ ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ကေလးဖ်က္ခ်ခိုင္းျခင္းမဟုတ္။ ျပည့္စံုခ်မ္းသာေသာ မေတာင့္မတ မိသားစုမ်ားမွလြဲ၍ အိမ္ေထာင္တစ္ခုတြင္ ေကၽြးေမြးႏိုင္ေသာ လူအေရအတြက္မွာ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ျဖစ္ေပရာ မိသားစုဝင္ေငြႏွင့္ မိသားစုဦးေရ ၊ ၎တို႔၏ ေနထိုင္စားေသာက္ေရး ၊ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး အစရွိသည္တို႔ကို ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္၍ ဖူလႈံသည္ဟု ယံုၾကည္မႈရွိပါမွ သားသမီးဦးေရ မည္မွ်ယူမည္ကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ယူသင့္သည္။ မိမိက ဖူလံႈသည္ဟု ယံုၾကည္သည့္တိုင္ အလုပ္အဆင္မေျပ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မိသားစုဝင္ေငြႏွင့္ စုေဆာင္းေငြမ်ား ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ေသးသည္။ သားသမီးယူၿပီးမွ ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ မမွ်တ ၊ မေလာက္ငျခင္းသည္ သင့္သားသမီးမ်ား အျပစ္မဟုတ္ ။ မိဘမ်ား၏ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ အျပစ္သာျဖစ္သည္။ သင္တို႔ေခၚသြင္းလာလို႔ လူ႔ေလာကထဲေရာက္လာသည့္ သားသမီး၏ ေနထိုင္စားေသာက္ေရး ၊ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ ဗာဟီရကိစၥရပ္မ်ားသည္ [...]

Lesson tags: Myanmar video, ခ်စ္ႀကိဳက္တြဲသြား, လိင္ကိစၥ, လိင္ပညာေပး သင္ခန္းစာ
Back to: အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ လိင္သဘာဝ မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာ