ေငြေၾကးမျပည့္စံုလို႔ အလုပ္ျပန္ဝင္ရတယ္ဆိုတာ အၿမဲမွန္ကန္ပါသလား?

0

အလုပ္လုပ္တဲ့ မိခင္ေတြအတြက္ ကေလးနဲ႔အတူဆက္ၿပီး မိခင္တာဝန္ဗာဟီရေတြကို ေန႔စဥ္လုပ္သြားမလား ၊ အလုပ္ျပန္ဝင္မလားဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ရေတာ့မွာပါ။ ျဖစ္သင့္တာေတြ ၊ လုပ္သင့္တာေတြ ရွိေပမယ့္ သင္ဘာလုပ္ခ်င္သလဲဆိုတာ သင့္ကိုသင္ ျပန္ေမးရမွာပါ။ သင္ဘာလုပ္ခ်င္ပါသလဲ။

ဒီေမးခြန္းကို ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါမွာ သူမ်ားေတြ ဘာလုပ္သလဲ ၊ ဘာေရြးခ်ယ္သလဲဆိုတာကို သင္ၾကည့္ၿပီး သင္ယူေတာ့တာပဲ။ ေငြေၾကးမျပည့္စံုလို႔ အလုပ္ျပန္ဝင္ရတယ္ဆိုတဲ့ မိဘေတြထက္ ဖခင္တစ္ဦးလုပ္စာနဲ႔ ေနထိုင္စားေသာက္ႏိုင္ရက္နဲ႔ အလုပ္ျပန္ဝင္တဲ့ မိခင္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ေငြေၾကးျပည့္စံုတဲ့ မိသားစုထဲမွာလည္း ကိုယ့္ကေလးကိုယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမရွိဘဲ လူငွါးေစာင့္ေရွာက္ေစတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မျဖစ္လြန္းလို႔ ကိုယ့္ကေလး ကိုယ္မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္တာပါဆိုတဲ့ အေျဖဟာ ရာႏႈန္းျပည့္ မွန္ကန္ျခင္း မရွိပါဘူး။

You might also like
Leave a comment