သေႏၶသားရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ဘာေၾကာင့္ ရက္သတၱပတ္နဲ႔ ေဖာ္ျပသလဲ?

0

မိခင္ေလာင္းမ်ား၏ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ တိုးတက္မႈအား အမ်ားအားျဖင့္ ရက္သတၱပတ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ ရာသီေသြးေနာက္ဆံုးေပၚတဲ့ ရက္ကေနစၿပီး ေျခာက္ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္အျဖစ္ စတင္ေရတြက္ၿပီး ယင္းရက္သတၱပတ္အား “0 week” လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။
You might also like
Leave a comment