သေႏၶသားရယ္လို႔ စတင္ျဖစ္တည္ခ်ိန္ဟာ ဘယ္ရက္သတၱပတ္ထဲမွာလဲ?

0

အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အားကုန္ႀကိဳးစားေနတဲ့ သေႏၶေအာင္ၿပီးစ သားဥကေလးဟာ ကိုယ္ဝန္ရွစ္ပတ္အရြယ္ေရာက္ပါမွ သေႏၶသားစစ္စစ္ ျဖစ္တည္ၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရမွာပါ။
You might also like
Leave a comment