သားဦးမိခင္ေတြဟာ ႏို႔တိုက္ရင္း အဖ်ားဝင္တတ္သလား?

0

သားဦးမီးဖြားတဲ့ မိခင္တစ္ဦးျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ပထမဆံုး ႏို႔တိုက္တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းမႈ ၊ ကိုယ္ပင္ပန္းမႈအျပင္ ႏို႔အံုေယာင္ရမ္းနာေတြေၾကာင့္ အဖ်ားပါဝင္လာႏိုင္တယ္။
You might also like
Leave a comment