ရာသီမေပၚတာ ဘာေၾကာင့္လဲ?

0

ရာသီေသြးမေပၚပါက (ကိုယ္တိုင္လည္း မ်ိဳးစပ္ယွက္မႈ ရွိထားခဲ့ပါက) သေႏၶေအာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္အေျခအေနမဟုတ္ေသာ အျခား အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။ 

အရြယ္ေရာက္ေသာ မိန္းကေလးမ်ား (အမ်ိဳးသားႏွင့္ ဆက္ယွက္မႈ ရွိခဲ့ေသာ မိန္းကေလးမ်ား) အေနျဖင့္ ရာသီမေပၚတိုင္း ကိုယ္ဝန္ရွိသည္ဟု တထစ္ခ် မွတ္ယူ၍လည္းမရေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေနထိုင္မႈပတ္ဝန္းက်င္ အေျပာင္းအလဲေသာ္လည္းေကာင္း ၊ စိတ္ဖိစီးမႈ ရွိေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ရာသီေသြး တစ္လ ၊ ႏွစ္လခန္႔ ရပ္ဆိုင္းတတ္ၾကသည္။

တခါတေလ စိတ္က ကိုယ္ဝန္ရခ်င္လြန္း အားႀကီးေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္မရွိဘဲ တစ္လ ၊ ႏွစ္လ ရာသီေသြးမေပၚဘဲလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။

You might also like
Leave a comment