ရက္ေရွာင္၍ အတူေနနည္း အပိုင္း(၁)

0

အၿမဲလည္း ရာဘာမသံုးခ်င္ ၊ မည္သည့္ေဆးမ်ား ၊ ပစၥည္းမ်ားလည္း အသံုးမျပဳလိုျခင္း ၊ သူမ်ားသိမွာ (အထူးသျဖင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ရမွာ) ရွက္ရြံ႕တတ္ေသာ သူမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါနည္းကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္သည္။

စိတ္ခ်ရေသာရက္မ်ားႏွင့္ ရာသီခြင္တြက္ခ်က္နည္း

အမ်ိဳးသား၏သုတ္သည္ အမ်ိဳးသမီး၏ မမ်ိဳးဥႏွင့္ ေတြ႔ပါမွ သေႏၶေအာင္ျခင္း (ကေလးရျခင္း)ျဖစ္ႏိုင္ရာ မမ်ိဳးဥ ေႂကြႏိုင္သည့္ အခ်ိန္မ်ားကို တြက္ခ်က္ႏိုင္သည္။

ရာသီေသြး မွန္မွန္ေပၚေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ မမ်ိဳးဥေႂကြျခင္းသည္ ရာသီစလာၿပီးေနာက္ ၁၅ရက္ႏွင့္ ၁၉ရက္အၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။

ထိုရက္မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသားႏွင့္အတူေနၿပီး အိမ္ေထာင္မႈျပဳပါက ကေလးရႏိုင္သည္။ ထိုရက္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါလ်က္ ကေလးရသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ ထိုရက္မ်ားမတိုင္မီ သံုးရက္ေလာက္က အမ်ိဳးသားႏွင့္ အတူေနခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသား၏သုတ္သည္ သံုးရက္ၾကာ အသက္ရွင္ေနႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မမ်ိဳးဥ မေႂကြေသးသည့္အခ်ိန္ဟု စိတ္ခ်ၿပီးအတူေနခဲ့ပါက အမ်ိဳးသား၏သုတ္သည္ သားအိမ္တြင္း ကပ္ၿငိအသက္ရွင္ေနၿပီး ေနာင္သံုးရက္အတြင္း မမ်ိဳးဥေႂကြသည့္အခ်ိန္တြင္ သေႏၶေအာင္သြားတတ္သည္။

ေအာက္ပါဇယားကို ၾကည့္ၿပီး မိမိ၏ရာသီခြင္ကို တြက္ခ်က္ႏိုင္သည္။  ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားမွာ ရာသီလာေစာျခင္း ၊ ေနာက္က်ျခင္းမ်ားမရွိဘဲ လစဥ္ ထိုရက္တြင္ ရာသီေပၚေလ့ရွိေသာ ဓမၼတာမွန္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ ရာသီေပၚရက္မမွန္ပါက မိမိႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာ သေႏၶတားေဆးမ်ားကို သံုးစြဲသင့္သည္။

pic12

ရာသီေပၚၿပီး(၈)ရက္ျဖစ္သည့္ ဇယားတြင္  နံပါတ္ ၄ မွ ၁၁ သည္ လင္မယားအတူေနရန္ စိတ္ခ်ရေသာ ရက္မ်ားျဖစ္၍ ဘာမွကာကြယ္စရာမလိုဘဲ သမ႐ိုးက် အိမ္ေထာင္မႈ ျပဳႏိုင္သည္။ စိတ္ပူတတ္သူမ်ားအဖို႔ ထို(၈)ရက္မွ ပထမ(၇)ရက္အတြင္း အမ်ိဳးသားႏွင့္ မည္သည့္အကာအကြယ္ပစၥည္းမွ အသံုးမျပဳဘဲ အတူေနႏိုင္ၾကသည္။

နံပါတ္ ၁၂ မွ ၁၄ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အကာအကြယ္မယူဘဲ အတူေနပါက အမ်ိဳးသားကလႊတ္လိုက္ေသာ သုတ္မ်ားမွ သုတ္အခ်ိဳ႕ မေသဘဲ မိန္းမကိုယ္အတြင္း က်န္ရစ္ေနႏိုင္သည္။

ထိုသုတ္မ်ားသည္ မမ်ိဳးဥေႂကြႏိုင္ေသာ ရက္မ်ားျဖင့္ နီးေနေသာေၾကာင့္ သေႏၶေအာင္ႏိုင္သည္။ တနည္း ကေလး ရရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နံပါတ္ ၁၂ မွ ၂၀ အထိေသာ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အတူအိမ္ေထာင္မႈ ျပဳလိုပါက ရာဘာ(Condom)ကို အကာအကြယ္ယူ၍ အတူေနၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုရက္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ပါက နံပါတ္ ၂၁ မွ ၃၀ရက္မ်ားသည္ အကာအကြယ္မသံုးဘဲ အတူေနဖို႔ စိတ္ခ်ရေသာ ရက္မ်ားျဖစ္သည္။ စိတ္ပူတတ္သူမ်ားအဖို႔ ထို(၁၀)ရက္မွ ပထမတစ္ရက္ျဖစ္သည့္ နံပါတ္(၂၁)ရက္ေန႔ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတစ္ရက္ျဖစ္သည့္ နံပါတ္(၃၀)ကို ႏႈတ္ၿပီး က်န္(၈)ရက္၌ အမ်ိဳးသားႏွင့္ မည္သည့္အကာအကြယ္မွ မသံုးဘဲ အတူေနထိုင္ႏိုင္သည္။

ရတု (Burmesehearts.com)

 

BurmeseApp on Google Play

You might also like
Comments
Loading...